بررسی کد خطا و ارورهای لباسشویی سامسونگ

02126703206 _ 02126703208

02186126815 _ 02186126974

 1. ارورهای لباسشویی سامسونگ

 • کد خطا 5E این خطا مربوط می شود به تخلیه آب نکاتی که باید چک شود .
 1. صدمه دیدن پمپ تخلیه
 2. ولتاژ اشتباه به قطعه می رسد
 3. خرابی از مدار برد الکترونیک
 4. مشکل می تواند از سیم کشی باشد – دوشاخه را از برق کشیده و با نمایندگی تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ تماس بگیرید.
 • کد خطا E5  این خطا مربوط است به موتور تخلیه آب نکاتی که باید چک شود.
 1. صدمه دیدن پمپ تخلیه
 2. ولتاژ اشتباه به قطعات می رسد
 3. خرابی از مدار برد الکترونیک
 4. اشکال می تواند از سیم کشی باشد – دوشاخه را از برق کشیده و با نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی سامسونگ تماس بگیرید.
 • کد خطا 8E  مشکل این خطا از موتور دستگاه می باشد  نکاتی که باید چک شود .ارورهای لباسشویی سامسونگ
 1. ممکن است عملکرد مدار برد الکترونیک دستگاه اشتباه باشد و یا مدار کنترل مشکل داشته باشد.
 2. خرابی موتور
 3. دوشاخه را از برق کشیده و با نمایندگی تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ تماس بگیرید.
 • کد خطا 3E اشکال این خطا از موتور دستگاه می باشد نکاتی که باید چک شوند .
 1. امکان دارد که عملکرد مدار برد الکترونیک دستگاه اشتباه باشد و یا مدار کنترل مشکل داشته باشد.
 2. خرابی موتور
 3. دوشاخه را از برق کشیده و با نمایندگی تعمیرات لباسشویی سامسونگ تماس بگیرید.
 • کد خطا PF این خطا از پاور دستگاه می باشد.
 1. وضعیت ولتاژ برق مصرف کننده را چک کنید .
 2. ولتاژ را در حین کار دستگاه چک نمایید .
 3. این خطا ممکن است در حالت افت و یا اضافه بار رخ دهد چک کنید که دوشاخه متصل شده باشد .
 4. خرابی از مدار برد الکترونیک
 5. دوشاخه را از برق کشیده و با نمایندگی تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ تماس بگیرید.
 • کد خطا 9E1 این مشکل از پاور می باشد نکاتی که باید چک شوند.
 1. وضعیت ولتاژ برق مشتری را چک کنید.
 2. ولتاژ را در حین کار کردن دستگاه چک کنید.
 3. خرابی از مدار برد الکترونیک
 4. دوشاخه را از برق کشیده و با نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی سامسونگ تماس بگیرید.
 • کد خطا 9E2  این اشکال از پاور دستگاه می باشد نکاتی که باید چک شوند.ارورهای لباسشویی سامسونگ
 1. وضعیت ولتاژ برق مشتری را چک کنید.
 2. ولتاژ را در حین کار کردن دستگاه بررسی کنید .
 3. خرابی از مدار برد الکترونیک .
 4. دوشاخه را از برق کشیده و با نمایندگی تعمیر لباسشویی سامسونگ تماس بگیرید.
 • کد خطا PIO – PH1 و یا UC – مشکل این خطاها از پاور دستگاه می باشد  نکاتی که باید چک شوند .ارورهای لباسشویی سامسونگ
 1. وضعیت ولتاژ برق مشتری را چک کنید .
 2. ولتاژ را در حین کار کردن دستگاه بررسی کنید .
 3. خرابی از مدار برد الکترونیک .
 4. دوشاخه را از برق کشیده و با نمایندگی تعمیرات لباسشویی سامسونگ تماس بگیرید.
 • ارور یا خطای 1E, E7, 1C ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور علت ارور
1E, E7, 1C سنسور سطح آب
 • دستگاه را به مدت 30 ثانیه خاموش کنید.
 • سنسور چک شود.
 • در صورت نیاز سنسور را تعویض شود.
 • ارور یا خطای 3E, 3E1, 3E2, 3E3, 3E4, bE, 3C  لباسشویی سامسونگ

ارور علت ارور
3E, 3E1, 3E2, 3E3, 3E4, bE, 3C موتور
 • دستگاه را به مدت 30 ثانیه خاموش کنید.
 • ارور یا خطای 4E/E1/4C  لباسشویی سامسونگ

ارور علت ارور
4E/E1/4C تامین آب
 • شیر آب چک شود.
 • شلنگ تا خوردگی دارد.
 • فشار آب ورودی کم است.
 • فیلتر شیر ورودی چک شود.
 • ارور یا خطای 4E1, 4E2, 4Ed, H1, HE, 4C2, HC,CE, E8 لباسشویی سامسونگ

ارور علت ارور
4E1, 4E2, 4Ed, H1, HE, 4C2, HC,CE, E8 دمای آب
 • شیلنگ آب به شیر گرم متصل است آن را جا به جا کنید.
 • آب سرد را به شیر آبی رنگ وصل کنید.
 • ارور یا خطای 5E, E2, 5C لباسشویی سامسونگ

ارور علت ارور
5E, E2, 5C زهکشی
 • فیلتر تخلیه را تمیز کنید.
 • شیلنگ خروجی چک شود.
 • ارور یا خطای 8E لباسشویی سامسونگ

ارور علت ارور
8E جریان آب
 • دستگاه را به مدت 30 ثانیه خاموش کنید.
 • ارور یا خطای C8 لباسشویی سامسونگ

ارور علت ارور
C8 سنسور MEMS
 • دستگاه را خاموش و روشن کنید.
 • ارور یا خطای 9E1, PH1, 9E2, Plo, AE لباسشویی سامسونگ

ارور علت ارور
9E1, PH1, 9E2, Plo, AE برق روشن نیست
 • دستگاه را به مدت 30 ثانیه خاموش کنید.
 • لباسشویی را به طور مستقیم به برق متصل کنید.
 • فیوز دستگاه سوخته.
 • ارور یا خطای AC6، AE، 13E، AC لباسشویی سامسونگ

ارور علت ارور
AC6، AE، 13E، AC اخطار مخابرات
 •  به طور خودکار به عملیات عادی باز میگردد.
 • دستگاه را به مدت 30 ثانیه خاموش کنید.
 • ارور یا خطای bE1، 12E، bE2، 14E، bE3،18E لباسشویی سامسونگ

ارور علت ارور
bE1، 12E، bE2، 14E، bE3،18E دکمه ها
 • بررسی کنید دکمه ها به یکدیگر چسبیده اند.
 • دستگاه را خاموش کرده و دکمه ها را با پارچه تمیز کنید.
 • ارور یا خطای DDC لباسشویی سامسونگ

ارور علت ارور
DDC درب
 • درب اضافه را بدون فشار دادن Start / Pause باز شده.
 • ارور یا خطای dE, dE1, Ed, dC, DC1, DC لباسشویی سامسونگ

ارور علت ارور
dE, dE1, Ed, dC, DC1, DC درب
 • قفل درب خراب است.
 • درب به درستی بسته نشده.
 • ارور یا خطای dE2 لباسشویی سامسونگ

ارور علت ارور
dE2 کلید روشن / خاموش
 • دستگاه را 5 دقیقه از برق جدا کنید.
 • ارور یا خطای FE لباسشویی سامسونگ

ارور علت ارور
FE فن
 • فن خشک کن را بررسی نمایید.
 • ارور یا خطای HE1، E5، 6E  لباسشویی سامسونگ

ارور علت ارور
HE1، E5، 6E گرم کننده
 • المنت ماشین لباسشویی را بررسی نمایید.
 • سنسور حرارتی ایراد دارد.
 • ارور یا خطای HE2 لباسشویی سامسونگ

ارور علت ارور
HE2 گرم کننده خشک کن
 • با مرکز خدمات آدین نمایندگی سامسونگ تماس بگیرید.
 • ارور یا خطای HE3 لباسشویی سامسونگ

ارور علت ارور
HE3 عملکرد بخار
 • سیستمبخار شو ایراد دارد با نمایندگی تماس بگیرید.
 • ارور یا خطای HE3  لباسشویی سامسونگ: HOT

ارور علت ارور
HE3 دستگاه خیلی گرم است
 • فن خنک کننده فعال است.
 • ارور یا خطای LE, LE1, E9, 11E, LC, LC1 لباسشویی سامسونگ

ارور علت ارور
LE, LE1, E9, 11E, LC, LC1 سطح آب پایین شناسایی شده است
 • لباسشویی نشتی دارد و آب کم میکند.
 • ارور یا خطای t1, t2, tSt لباسشویی سامسونگ

ارور علت ارور
t1, t2, tSt حالت آزمون
 • دستگاه را به مدت 30 ثانیه خاموش کنید.
 • ارور یا خطای OE, OF, E3, OC لباسشویی سامسونگ

ارور علت ارور
OE, OF, E3, OC خطای سریز، پودر شستشو بیش از حد وجود دارد/ مایع بیش از اندازه در لباسشویی ریخته اید.
 • دستگاه را به مدت 30 ثانیه خاموش کنید.
 • ارور یا خطای Sud لباسشویی سامسونگ

ارور علت ارور
Sud کف بیش از اندازه شناسایی شده است
 • ارور یا خطای tE, EC, tE1, tE2, tE3  لباسشویی سامسونگ

ارور علت ارور
tE, EC, tE1, tE2, tE3 اشکال در حسگر دما
 • دستگاه را به مدت 30 ثانیه خاموش کنید.
 • ارور یا خطای UC لباسشویی سامسونگ

ارور علت ارور
UC نوسان در ولتاژ منبع تغذیه
 • دستگاه را به مدت 30 ثانیه خاموش کنید.
 • ولتاژ برق کم است.
 • ارور یا خطای UE, E4, Ub  لباسشویی سامسونگ

ارور علت ارور
UE, E4, Ub ماشین دارای بار نامتعادل است.
 • دستگاه تراز نیست.
 • بار زیاد داخل دستگاه است.

در صورت بر طرف نشدن ایراد دستگاه جهت راهنمایی و مشاوره بیشتر با مرکز خدمات آدین نمایندگی تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ تماس بگیرید.

اطلاعات تماس ما

شماره های تماس با مجموعه

021-26703206

021-26703208

021-86126815

021-86126974

تماس اضطراری

021-26703211

تماس

آدرس مجموعه

تهران،میدان هفت حوض خیابان جانبازان شرقی پلاک 550

شبکه های اجتماعی

Daily Views: 3